Foto: MSB
Temaöversikt

Samlad lägesbild och gemensam analys

Ett mål med satsningen är att stärka den regionala förmågan att i ett så tidigt skede som möjligt kunna ta fram underlag för att fatta koordinerade beslut och agera effektivt tillsammans. Under 2012 har aktörerna utvecklat gemensamma arbetssätt för att ta fram samlade lägesbilder och göra gemensamma analyser.

För att kunna samverka effektivt behöver aktörerna ha en samlad bild av vad som hänt, vilka konsekvenser som en händelse kan få och vad det ställer för krav på hur aktörerna ska agera.

Projektet avslutades hösten 2012 och resultatet är:

  • gemensamma definitioner, till exempel egen lägesbild, förmedlad lägesbild och samlad lägesbild
  • enhetliga arbetssätt och metoder; för att kunna redogöra för den egna organisationens lägesbild, skapa gemensamma lägesbilder och analysera de gemensamma lägesbilderna
  • metodstöd, till exempel handbok, checklistor och mallar

Under 2013 testades och vidareutvecklades bland annat definitioner och arbetsmetoder i projekten Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut och Teknik och ledningsstöd.