Foto: MSB
Temaöversikt

Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut

Satsningen i programmet ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starkt expansiva Stockholmsregionen. Tillsammans har aktörerna utvecklat en modell för regional samverkan. Målet är att skapa säkerhet, trygghet och framkomlighet för regionens medborgare, både till vardags och i krissituationer.

Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund|Foto: Södertörns brandförsvarsförbund
Effektiva insatser kräver att vi samverkar både före, under och efter händelser. Vi skapar en kultur där vi känner förtroende för varandra och där det är naturligt att koordinera våra insatser. Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund

Målsättning
Aktörernas gemensamma satsning i programmet ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starkt expansiva Stockholmsregionen. Det sker genom att samordna regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare, både till vardags och i krissituationer.

För att klara utmaningarna behövs en utvecklad samverkan mellan regionens aktörer, där en effektiv samverkan i vardagen lägger grunden för en god beredskap att hantera större händelser och kriser.

Syfte
Utifrån ett gemensamt förhållningssätt är syftet att etablera

  • kända strukturer för en snabb och samordnad krisberedskap och informationshantering
  • en effektiv användning av resurser
  • ett proaktivt förhållningssätt hos de olika aktörerna

Gemensam modell för regional samverkan
Aktörerna har tillsammans utvecklat modellen En trygg, säker och störningsfri region. Den utgår från en struktur som bygger på tre olika samverkansnivåer, som var och en har sitt specifika fokus när det gäller den gemensamma hanteringen av regionala frågor:

  • Regionalt inriktande
  • Regionalt samordnande
  • Verkställande

Varje nivå innehåller flera olika forum. Gemensamt för dessa är att deltagarna kallas utifrån funktion och mandat snarare än person, vilket säkerställer att rätt frågor hanteras av rätt personer i det specifika forumet. Samtliga forum ansvarar även för att återföra information till hemorganisationen, vilket skapar kontinuitet och effektivitet.

Resultatet kommer att sammanställas i en projektrapport.

Du kan läsa mer om modellen En trygg, säker och störningsfri region under Dokument till höger på denna sida.