Regional samverkan utifrån terrorattentaten i Bryssel

De fasansfulla attentaten i Bryssel 22 mars har en direkt påverkan även på Stockholmsregionen och dess samhällsaktörer. När dessa händelser sker får vi många frågor om hur regionens aktörer arbetar tillsammans.

Vid händelser motsvarande attackerna i Bryssel skapas ett stort behov för regionens samhällsaktörer att samordna information om vad som inträffat, både för att kunna kommunicera samordnat men också som grund för att kunna fullgöra sina samhällsuppdrag på bästa sätt.

Inom samverkan Stockholmsregionen har vi under flera år utvecklat och justerat metoder för att så snabbt som möjligt kunna inrikta och samordna regionens resurser mot de behov som samhället ställer. I direkt anslutning till att attentaten i Bryssel blev kända påbörjade regionens aktörer samordning enligt de beslutade rutinerna.

Samverkansmetoder
De metoder och strukturer som byggts upp tillsammans inom samverkan Stockholmsregionen bygger på att aktörerna delar information mellan sig via samverkanskonferenser. På detta sätt möjliggörs en samlad lägesbild, vilken nyttjas som grund för gemensam analys och identifiering av prioriterade enskilda och gemensamma åtgärder.

Givet gemensamma formulerade mål kan aktörernas respektive åtgärder inriktas och samordnas. Det handlar kort och gott om att snabbt få väldigt många självständiga aktörer att dela och kvalitetssäkra information mellan sig för att kunna stärka varandra i sina egna uppdrag.

Vid en inträffad händelse kan ett drygt 40-tal aktörer inom 15-20 minuter påbörja detta arbetssätt med informationsdelning och omedelbar samordning. Vid behov av övergripande beslut finns möjlighet att med samma metod kalla samman beslutsfattare från aktuella organisationer. På detta sätt skapas snabbt en enkel men effektiv analys- och beslutsprocess för ett stort antal aktörer, använbar vid alla former av händelser.

Gemensamt arbete vid händelserna
Under tisdagen 22 mars genomfördes tre regionala samverkanskonferenser och en nationell konferens och under onsdag 23 mars genomfördes ytterligare en regional samverkanskonferens.

Som värd för de regionela konferenserna står länsstyrelsen och de genomförs vanligtvis via telefon. Som reservsystem för telefoni nyttjas RAKEL (skyddad digital radio), eller så sker fysiska möten i förbestämda lokaler. Lägesbilder och dokumentation distribueras till aktörerna via WIS, Webbaserat InformationsSystem som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Utöver ovan nämnda samordningsmöten ges nedan några exempel på gemensamma åtgärder:

  • Särskild samordningskonferens avseende information och kommunikation
  • Ökad omvärldsbevakning av redaktionella och sociala medier (dokument i högerspalten)
  • Sambandstest i RAKEL genomfördes 22/3 samt 23/3.

I de aktuella händelserna har fokus utöver generell beredskap och kommunikationssamordning varit på trygghetsskapande åtgärder samt att säkerställa att hemkommande personer som upplevt händelserna i Bryssel eller uttrycker behov av krisstöd tas om hand vid ankomst.

Efter onsdagen enades parterna om att inte genomföra fler extrainkallade möten utan återgå till samverkan i ordinarie planerad verksamhet. I det kontinuerliga arbetet ligger att följa upp beslutade förmågehöjande åtgärder och tidigare inriktningar. Det gemensamma arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen dokumenteras, följs upp och justeras löpande utifrån de erfarenheter som hanteringen ger.

Lyssna gärna på intervju i SR-P4 23 mars (extern länk i högerspalten), medverkar gör Erik Widstrand, Polisregion Stockholm och Ola Slettenmark, Samverkan Stockholmsregionen

Läs gärna mer om samverkan Stockholmsregionen här på webben eller kontakta oss via mail: info@samverkanstockholmsregionen.se