Introduktionsutbildning -regional samverkan vid samhällstörningar

Under 2015 genomgick ca 200 personer introduktionsutbildning inom Samverkan Stockholmsregionen. Under 2016 genomförs ytterligare åtta utbildningsdagar med målet om att ytterligare 250-300 personer ska få ökad kunskap och förståelse för regional samverkan vid samhällsstörningar

En avgörande del i att öka den regionala förmågan till samverkan är att säkra kunskap om arbetssätt och processer hos medarbetarna hos regionens aktörer. På uppdrag av Regionala chefsgruppen genomför därför samordningskansliet under våren och hösten sammanlagt åtta stycken introduktionsutbildningar inom Samverkan Stockholmsregionen med fokus på tillämpning och kännedom om vilka redskap och stöd som finns att tillgå.

-Vi vet att en bred kunskapsbas och förståelse för varandras roller, ansvar och behov utgör grunden för att kunna diskutera gemensamma rutiner och processer för regional inriktning och samordning säger Magdalena Bosson, Länsöverdirektör och ordförande i den Regionala chefsgruppen som beslutat om genomförandet av de gemensamma utbildningarna.

Upplägget under utbildningsdagen är en mix av föreläsning, scenariodiskussioner och gruppövningar.

-Vi försöker verkligen mixa övningarna för att skapa dynamik i utbildningen. Det är ju ändå en hel del information som behöver processas en sån här dag. En stor del handlar ju om att lära känna varandra både som individer och organisationer och då är samtal och diskussioner en förutsättning säger Klas Lindström, externt stöd som tillsammans med Ola Slettenmark genomför utbildningarna.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer med roll/funktion som involveras vid olika händelser och störningar i regionen och då t.ex. deltar i samverkanskonferenser, arbetar med lägesbild, analys, kommunikation och samordning av verksamhet. Utbildningen fokuserar på ett regionalt samordnande perspektiv och ska ses som en introduktion.

Utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs vid fyra tillfällen; 9 mars, 10 mars, 10 maj samt 12 maj. Din intresseanmälan skickar du till info@samverkanstockholmsregionen.se

Läs mer i bifogad inbjudan.