Inbjudan till seminarium 18 oktober

Samverkan Stockholmsregionen bjuder in till samverkansseminarium den 18 oktober. Temat för seminariet är Attentat och tidskritiska händelser -Att skapa förmåga genom övning. Huvudtalare är Hamish Cameron, London resilience manager, Greater London Authority med lång erfarenhet av krissamverkan både nationellt och internationellt.

Övergripande inriktning
Hösten 2015 antog Regionala rådet inriktningen Attentat och tidskritiska händelser som inriktning för det aktörsgemensamma arbetet. Den uttalade Inriktningen pekar på behov av att kunna bedriva effektiv samverkan i flera nivåer samtidigt och att agera samordnat även i de korta tidsskalorna.

Regional samverkansövning 10-11 maj 2017
Under 10-11 maj 2017 har parterna beslutat att genomföra en simuleringsövning. Målet med övningen är att öva de regionala förmågor som under åren utvecklats och byggts upp för att effektivt kunna inrikta och samordna det gemensamma arbetet i samband med samhällsstörningar som påverkar regionen. Övningen kommer att kopplas till den gällande inriktningen Attentat och tidskritiska händelser. Inför övningen kommer ett stort antal kunskapshöjande aktiviteter att genomföras hos aktörerna. Seminariet ingår som en av dessa kunskapshöjande insatser.

Exercise Unified Response
Under våren 2016 genomfördes "Exercise Unified Response" i London, Europas största krishanteringsövning i modern tid. Övningen inkluderade personal från över 70 aktörer och övade det brittiska krishanteringssystemet på samtliga nivåer. Utöver nationella resurser övades EU:s mekanism för krishantering och USAR-styrkor (Urban Search And Rescue) från Europeiska länder deltog. Scenariot utgjordes av en byggnadskollaps ovanpå Waterloo station i rusningstid, en tunnelbanestation i två våningar med en svår masskadesituation som följd. Övningen gjordes mycket realistisk då skadeplatsen byggdes upp i full skala och 3000 markörer deltog som del av övningen. Läs mer på http://www.london-fire.gov.uk/exercise-unified-response.asp

Utöver att få en god inblick i det brittiska krishanteringssystemet ur ett praktiskt perspektiv kommer vi att få ta del av erfarenheter och slutsatser av övningen, både ur ett övningsperspektiv och ett hanteraperspektiv. Hur arbetade man med lägesbild? Hur inriktades och samordnandes arbetet? Detta är bara några av många intressanta områden som behandlas.

Talare
Inledning: Ola Slettenmark, Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen
Huvudtalare: Hamish Cameron, Resilience manager vid London Resilience Team, London Greater Authority (se ytterligare personalia i bifogad seminarieinbjudan)

Panel
En panel beståenda av lokala, regionala och nationella företrädare på beslutsfattarnivå kommer att diskutera regional gemensam förmåga och de utmaningar som samhället gemensamt har att hantera inom området   

Magdalena Bosson, Länsöverdirektör, Länsstyrelsen Stockholm
Anna Nergårdh, Biträdande Landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
Erik Widstrand, Chef Operativa Enheten, Polisen Region Stockholm
Magnus Sjöberg, Nationella Taktiska Rådet, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polisen
Hillevi Engström, Nationell samordnare Våldsbejakande extremism, tillträdande kommundirektör Upplands Väsby
Lars-Göran Uddholm, Brandchef Södertörns Brandförsvarsförbund
 

Anmälan
Anmälan till seminariet görs genom länk i högerspalten