Grundutbildning i WIS och RAKEL

WIS och RAKEL är beslutade system för delning av information och dokumentation avseende händelser i regionen. För att öka den gemensamma förmågan genomförs nu grundutbildningar i dessa system inom Samverkan Stockholmsregionen

WIS
WIS står för Webbaserat InformationsSystem, det tillhandahålls av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och utgör det ordinarie systemet för informationsdelning inom Samverkan Stockholmsregionen. I WIS läggs den regionala lägesbilden efter de ordinarie samverkanskonferenserna varje torsdag. Den innehåller även händelsekalender, övningskalender, underrättelseinformation m.m.

Tidigare skickades all information och lägesbilder ut via e-post. Att centralt upprätthålla korrekta uppdaterade  e-postlistor är dock inte funktionellt. Genom WIS ansvarar alla organisationer själva för att administrera tillgång til WIS och därigenom säkra tillgång till nödvändig information.

Användaren kan själv bestämma hur de vill notifieras om att information har lagts upp i WIS (e-post eller sms), detta kan göras både utifrån typ av information och nivå på händelse.

Grundutbildning WIS
För att skapa möjlighet för fler att använda WIS har en enklare grundutbildning tagits fram. Den 3 och 9 maj genomförs de två första omgångarna av utbildningen och vi kommer utifrån det att bedömma vilket intresse som finns och vilken nivå av utbildning som behövs. Tanken är att vid behov återkommande tillhandahålla denna grundutbildning.

För att anmäla er till utbildningen klickar ni på länken nedan anmälan_WIS

RAKEL
RAKEL är en förkortning av RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är ett nationellt digitalt radiosystem som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller för aktörer inom krisberedskapssystemet. RAKEL är ett av de system som nyttjas för att bedriva samverkanskonferenser då telefoni inte är tillgänglig. Regionala chefsgruppen har fastställt att samtliga aktörerer behöver ha förmåga att via RAKEL kunna deltaga i två samtidiga samverkanskonferenser.

Grundutbildning RAKEL
Som en del i att säkra denna förmåga kommer sambandstester i RAKEL att genomföras sista torsdagen varje månad i samband med de ordinarie samverkanskonferenserna. Då många användare är ovana vid hanterande av RAKEL har enklare former av utbildningsdagar framtagits. Utbildningarnas mål är att användaren ska utveckla förmåga och känna trygghet i att hantera sin RAKEL-terminal, t.ex. att ställa in talgrupper, öva talteknik och skicka meddelanden.

Första omgången utbildningar genomförs som halvdagsutbildningar den 26 och 27 april. Anmäl ert deltagande i länken nedan anmälan_RAKEL