23 feb, Kunskapsseminarium -förebyggande av våldsbejakande extremism

Som ett led i att stötta utvecklad kunskap och höjd förmåga arrangerar regionens aktörer tillsammans med Nationella samordnaren mot extremism ett kunskapsseminarium på ämnet förebyggande av våldsbejakande extremism.

Under 2015 beslutade regionala chefsgruppen i Samverkan Stockholmsregionen om att ta fram underlag till en regional inriktning avseende förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism.  I ett antal aktörsgemensamma workshops 2015 diskuterades området och de behov som förelåg. Arbetet utmynnade i ett förslag att gemensamt arbeta med kunskapshöjande åtgärder inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.  

Första steget i detta är att arrangera ett kunskapsseminarium den 23 februari tillsammans med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.  

-Det känns väldigt bra att vi tillsammans kan stötta aktörerna på detta sätt, säger Ola Slettenmark, Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen. Kommunerna och aktörerna jobbar var för sig med frågan på det sätt som de finner bäst och effektivast. I det arbetet har de bl.a. flaggat för behov av funktionella nätverk och forum för att diskutera erfarenheter och nätverka i.-Vår roll är att svara upp mot de behoven och då är ett seminarium som ger bred gemensam kunskapsbas och nulägesbeskrivning en bra start säger Ola Slettenmark vidare.  

Daniel Norlander, Huvudsekreterare i Nationella samordnarens kansli, ser stora fördelar med att göra detta arbete tillsammans.

-Vi jobbar nationellt mot 290 kommuner och då är denna form av regionala initiativ mycket värdefulla. -Med tanke på att den nationella samordnarens arbete och uppdrag är tidsbegränsat är ett långsiktigt gemensamt arbete på regional nivå en bra grund för hållbarhet och effektivitet i dessa frågor över tid säger Daniel Norlander.  

Seminariet vänder sig mot en bred publik, både avseende organisation, roll och kompetens.  

-Vi är glada att vi fått så många bra föreläsare att samlas på en och samma gång, men som vanligt är det kombinationen av föreläsare och åhörarnas sammansättning och delaktighet som skapar förutsättningarna för ett lyckat seminarium avslutar Slettenmark och Norlander.  

Fakta om seminariet
Tid: 23 februari 09.30-15.30 (kaffe från 09.00)
Plats: 7A, Odenplan, Odengatan 65, Stockholm
Anmälan: info@samverkanstockholmsregionen.se (senast 10 februari)  

Seminariet syftar till att höja kunskapsnivån hos lokala och regionala aktörer inom området förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism. Genom en mix av modererade föreläsningar, gemensamma diskussioner och reflektioner bygger vi tillsammans en bredare kunskapsgrund.  Vi närmar oss området genom frågeställningarna: -Vad handlar det om? -Hur ser det ut i länets kommuner? -Vad har gjorts och hur går vi vidare tillsammans?  

För seminarieprogram se dokument i högerspalten